دانشجویی

با مدیریت L.payam

تعبیر خواب هفت سین

تعبیر خواب هفت سین

حالا که در حال و هوای  عید وسفره ی هفت سین هستید؛با خود فکر کرده اید که دیدن هفت سین در خواب چه تعبیری می تواند داشته باشد؟

من برای شما تعبیر سین های هفت سین را از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین در اورده ام.

سبزه

ابن سیرین می گوید:سبزه در خواب بر دین دلالت دارد؛مخصوصا اگر در فصل ان باشد. اگر ببیند در میان سبزه میوه ای مثل سیب و نظیر ان وجود دارد دلیل بر فراوانی نعمت و روزی حلال است.خوردن سبزه در خواب دلیل بر سلامتی است.

سنجد

سنجد در خواب مال درست و حلال است که با رنج و زحمت به دست می اید. اگر ببینید سنجد خریدید یا کسی به شما سنجد داد،مال حلال به دست می اورید.اگر ببینید از درخت سنجد می چینید از شخصی بد اخلاق مال بدست می اورید. اگر ببنید سنجد می خورید برای همسر خود مال خرج می کنید.

سیب

سیب اگر در خواب سبز باشد دلیل فرزند است. اگر سرخ باشد منفعتی از شخصی بزرگ به انسان می رسد. اگر زرد و ترش مزه باشد رنج و بیماری است.اگر ببینید سیبی سفید رنگ را دو نیمه کردید از شریک خود جدا می شوید.

سیر

سیر در خواب مال است. خوردن سیر در خواب دلیل بر غم و اندوه است اگر ببینید سیر را نخوردید زیانش کمتر است.

سمنو

اگر در خواب ببینید که اقدام به پختن سمنو کرده اید اقدام به کار نیکی است که هم سود اغن به بیننده خواب می رسد و هم عاید دیگران می شود. سمنو وقتی خوب نیست که رنگ یا عطر و بوی طبیعی نداشته باشد در چنین صورتی غم و اندوه می رسد.

سرکه

سرکه در خواب مال حلال و با برکت است و تعبیر خوردن ان خوب است بعضی می گویند سرکه فروشی دلیل بر غم و اندوه است.

سماق

خوردن سماق در خواب دلیل بر جنگ و ستیزه خویی می باشد خوردن سماق در خواب هیچ خیرو منفعتی ندارد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:1  توسط pashootan  |